top of page

Acerca de

XYZ Seafood Corp

XYZ Seafood Corp cam kết giảm sử dụng phương pháp cắt cuống mắt

XYZ Seafood Corp là [loại hình doanh nghiệp] với trụ sở tại [nước có trụ sở] và hoạt động trong ngành tôm tại [liệt kê các nước mà quý doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, sản xuất tôm].


Từ [tháng, năm], XYZ Seafood Corp (và các nhà cung cấp của họ) đã chấm dứt sử dụng phương pháp cắt cuống mắt / đã bắt đầu tiến hành giảm sử dụng phương pháp cắt cuống mắt trong chuỗi cung ứng của họư. [xxx%] chuỗi cung ứng của doanh nghiệp không còn sử dụng phương pháp này.

Động thái hướng đến cách tiếp cận nhân đạo hơn trong sản xuất tôm nhằm mục tiêu [cải thiện phúc lợi động vật / chất lượng sản phẩm / đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế].

Untitled design (32).png
Untitled design (12).png

Đọc thông cáo của XYZ Seafood Corp cam kết giảm/xóa bỏ cắt cuống mắt tại đây.

bottom of page